Zoeken:

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden zeiljacht huren

 

1. ANNULERING


a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren
b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
- tot 10 weken voor de aanvang van de huurperiode: 10% van de huursom
- van 10 weken tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode : 50% van de hoofdsom
- vanaf 6 weken  voor aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom
- vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.
 

2. VERPLICHTINGEN VERHUURDER

De verhuurder is verplicht het pleziervaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
- tijdig en in een staat die overeenkomt met de wettelijke bepalingen
- in goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren, ongeacht of aan de verhuurder gebreken onbekend waren:
- met gevulde drinkwater-, brandstof- en gastanks:
- met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, de inventaris en toebehoren, met name over de controle van oliepeil en andere smering.
 

3. VERPLICHTINGEN HUURDER

De huurder is verplicht:
- de verschuldigde huur- resp. annuleringsom te voldoen, ook al gebruikt hij het pleziervaartuig niet of voor een kortere periode:
- het pleziervaartuig zorgvuldig en als goed schipper, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen:
- de instructie van de verhuurder op te volgen.
- het pleziervaartuig niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren
- ervoor te zorgen dat aan boord over voldoende vaarervaring kan worden beschikt
 

4. TEKORTKOMING

- Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het kontrakt geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat er aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
- Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huursom resp. gedeeltelijk. Bestaat de tekortkoming uit het niet of niet tijdig afleveren van het pleziervaartuig, dan heeft de huurder tevens recht op een evenredig deel van de huursom, behoudens het recht op volledige schadevergoeding. Indien door de tekortkoming van de verhuurder de vakantie geheel of gedeeltelijk is bedorven, dan heeft de huurder bovendien recht op vergoeding daarvoor.
- Brengt de huurder het pleziervaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vermeerdering van de huursom en vergoeding vaan verdere schade, tenzij de verlate teruglevering aan de huurder niet kan worden toegerekend. (zie punt 9).
 

5. KOSTEN

- De kosten die direct verband houden met het gebruik van het pleziervaartuig (oa brug- en liggeld), brandstof en verlichting ed, uitgezonderd het flessengas komen voor rekening van de huurder.
- De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en van reparatie, sleephulp en berging te zake van mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Reparatie geschiedt in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt alleen op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder zo mogelijk voor de verhuurde mee terug.
 

6. SCHADE

- Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming van het pleziervaartuig, inventaris en toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructie van de verhuurder.
- De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend.

7. De huurder verplicht zich het pleziervaartuig weer af te leveren met gevulde brandstof- en watertank,
Tevens dient de boot schoon afgeleverd te worden. Kosten door ons gemaakt voor schoonmaken en/of vullen van brandstoftank worden in mindering van de borgsom gebracht.

8. Voor schade welke ontstaat, tijdens de vaart, tengevolge van harde wind, waarvoor  door het KNMI, in berichten voor de scheepvaart in de radio uitzendingen, en via de marifoon, was gewaarschuwd, is de huurder 100% verantwoordelijk voor alle schade.

9. Inlevering boot: De boot dient voor de in het punt 2 aangegeven tijdstip leeg en schoon ingeleverd te worden. Wordt de boot te laat ingeleverd dan wordt als extra huur 30,- euro per uur gerekend. Ook gevolg schade, doordat verhuurder niet in staat is de boot tijdig aan nieuwe huurders te leveren en wachttijd van de schoonmaakploeg worden verhaald op de huurder die te laat inlevert.

10. Huisdieren zijn NIET toegestaan.